Regulamin


Ogólne warunki uczestnictwa w kursach i konsultacjach Feynman International School

1.    Niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w kursach organizowanych przez Feynman International School, zwane dalej „Warunkami”, określają warunki udziału w kursach oraz prawa i obowiązki uczestników kursów.
2.    Ilekroć w Warunkach jest mowa o:
a.    Feynman International School lub Organizatorze kursu z siedziba w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 101/55,  którego reprezentuje Fat ROI Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zapustna 42/15, 02-483 Warszawa, NIP: 522-300-69-24, REGON: 146725603
b.    Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która sama dokonała zgłoszenia lub została zgłoszona na kurs przez Podmiot Zgłaszający.
c.    Podmiot Zgłaszający – każdy podmiot bez względu na formę organizacyjnoprawną, który dokonał zgłoszenia jako Uczestnika szkolenia innej osoby (rodzic, opiekun prawny)
d.    Kursie – należy przez to rozumieć wszelkie kursy i konsultacje organizowane przez Feynman International School, w których udział dla Uczestników jest odpłatny.
e.    Adresie mailowym Feynman International School – należy przez to rozumieć adres mailowy: zapisy@feynman.edu.pl
f.    Adresie pocztowym FAT ROI – należy przez to rozumieć adres: Al. Jerozolimskie 101/55, 02-011 Warszawa
g.    Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Feynman International School: www.feynman.edu.pl.
3.    Cena kursu obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne. Feynman International School nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania kursu.
4.    Warunkiem udziału w kursie lub konsultacjach jest zrobienie zgłoszenia i równoczesne opłacenie przez system do płatności umieszczony na stronie internetowej lub przelewem na wskazany przy zgłoszeniu numer konta najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem nauki. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z Feynman International School oraz opłaceniu pełnej kwoty przez system płatności online za pośrednictwem strony internetowej.
5.    Poprzez zgłoszenie udziału w kursie lub konsultacjach Uczestnik i Podmiot Zgłaszający potwierdzają, że zapoznali się, akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Warunków. Wysłanie zgłoszenia jest także równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Feynman International School a Uczestnikiem kursu lub Podmiotem Zgłaszającym.
6.    Poprzez zgłoszenie udziału w szkoleniu Uczestnik i Podmiot Zgłaszający tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Feynman International School w celach związanych z działalnością edukacyjną oraz w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie przyjmują do wiadomości, że Fat ROI Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, że przysługuje im prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne.
7.    Feynman International School najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w kursie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi kursu.
8.    Ilość Uczestników szkoleń jest ograniczona. O możliwości udziału w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Feynman International School zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie kursu będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
9.    Feynman International School zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w programie kursu.
10.    Feynman International School zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników kursu lub z innych przyczyn niezależnych od organizatora kursu. W takim wypadku Uczestnik kursu poinformowany zostanie o przyczynach i ewentualnym nowym terminie kursu droga mailową na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.
11.    W przypadkach określonych w punkcie 8 i 10, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w kursie zostaną zwrócone w całości nie później niż w ciągu 14 dni od daty planowanego kursu lub konsultacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w kursie w innym terminie.
12.    Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za kurs i przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest podstawą do wystawienia przez Feynman International School faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
13.    Rezygnacja z udziału w kursie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie poczty elektronicznej na adres Feynman International School. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Feynman International School. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
14.    W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w kursie po jego rozpoczęciu,  Feynman International School zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
15.    Od momentu zgłoszenia udziału w szkoleniu, wszelka korespondencja pomiędzy Feynman International School a Uczestnikiem lub Podmiotem Zgłaszającym będzie przesyłana emailem, zgodnie z danymi w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana danych teleadresowych nie stanowi zamiany umowy i wymaga powiadomienia drugiej strony emailem lub pocztą. W razie niepowiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję uznaje się doręczoną zgodnie z dotychczasowymi danymi.
16.    Feynman International School zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdym czasie. Zmiana niniejszych Warunków wiąże  Feynman International School od chwili jej ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana niniejszych Warunków nie dotyczy Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia udziału w szkoleniach przed ich ogłoszeniem na stronie internetowej Feynman International School.
17.    Odpowiedzialność odszkodowawcza Feynman International School w stosunku do Uczestnika i Podmiotu Zgłaszającego, jaka może powstać w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ogranicza się do wysokości opłaty za udział w szkoleniu.